Regionale ontwikkelingen 2018

Samenwerken aan een Gezond en Gelukkig Den Haag
Onder de titel “Gezond en Gelukkig Den Haag” verkennen Haagse partijen uit zorg, welzijn, onderwijs, gemeente en wetenschap hoe zij (door samen te werken) de gezondheid van de Haagse bewoners kunnen verbeteren. Preventie en de versterking van de eerste lijn waardoor het terugdringen van onnodige tweedelijnszorg mogelijk wordt, zijn daarbij onderwerpen van gesprek. Ook wordt gesproken over de verbetering van de doorstroom in de keten waardoor patiënten sneller op de juiste plek terecht komen voor begeleiding of behandeling.
Vanuit de dynamiek in de wijken en de daar opgedane leerervaringen maken we verbinding met deze verkennende gesprekken die in 2018 zijn gestart op bestuurlijk niveau en in 2019 stapje voor stapje vervolg krijgen in de wijken.

De ingezette eerstelijns ontwikkeling
In de wijken spelen eerstelijnsprofessionals een belangrijke rol. De huisarts wordt daarbij als een van de hoofdrolspelers gezien en functioneert vaak als spin in het web. Via de huisartsenzorg wordt landelijk ingezet op de ontwikkeling van de eerstelijnszorg.
Medio 2018 zijn de afspraken over deze ontwikkeling landelijk vastgelegd in het Onderhandelingsakkoord Huisartsenzorg 2019-2022. Het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn is daarin een van de belangrijke thema’s. Andere thema’s in het akkoord zijn de zorg voor kwetsbare groepen, meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren en de ICT-zorginfrastructuur.
Als Lijn1 zien wij de ingezette ontwikkelingen ook als een belangrijke kans voor de eerste lijn in onze regio. We staan tenslotte met elkaar voor een grote opgave. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst met de sterk toenemende zorgvraag, de toenemende complexiteit en de krapte op de arbeidsmarkt. Wij geloven als Lijn1 in de kracht die professionals juist zelf hebben om de noodzakelijk stappen richting de toekomst te zetten. Vanuit een rol die hen past. In samenwerking met andere professionals en burgers. We nemen professionals mee in de planvorming voor de collectief, in de wijk en regio, te zetten stappen. Leerervaringen vanuit de wijken schalen we daarbij zoveel mogelijk op. We werken zoveel mogelijk vanuit de verbinding met regionale eerstelijnsvertegenwoordigers waaronder HADOKS, de per 1 januari 2019 ontstane fusieorganisatie die voorheen bestond uit HKH, Elzha, SMASH en SHOP, en met de andere huisartsenorganisaties, de Fysiogroep Haaglanden en vertegenwoordigers van de andere eerstelijns beroepsgroepen.

Verbinding met het sociaal domein
Vanuit de eerstelijn maken we de verbinding met andere zorgverleners én de professionals en partners uit het sociale domein. Samen werken we aan een Gezond en Gelukkig Den Haag. In de regio (en ook dus de gemeente Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar) én in de wijken.

Samen met de verzekeraars sturen op verandering
In de Haagse regio werken we nauw samen met verzekeraars CZ en Menzis en verkennen we met elkaar regelmatig het vraagstuk “hoe brengen we de noodzakelijke veranderingen op gang?” en de mogelijke stappen richting een gezamenlijke insteek. Ons gedeelde geloof in de kracht van professionals en hun collectief is daarin steeds het uitgangspunt. Ofwel, hoe komen we met elkaar van het soms gevoelde gevoel van onmacht, tot ambities, plannen en maakmacht.

Samenwerking Onderwijs
Lijn1 maakt deel uit van de Werkveldcommissie voor de ontwikkeling van de nieuwe masteropleiding “Healthy Ageing” op de Haagse Hogeschool, waarbij naar voorbeeld van de Hanze Hogeschool in Groningen stappen worden gezet naar een multidisciplinaire opleiding die zich richt op de benodigde veranderingen en bijbehorende innovaties in de zorg. Vanuit onze Lijn1 ervaringen in de wijken, maar juist ook met de leergang en het innovatieprogramma levert Lijn1 een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van deze master opleiding.
Ook maken we de verbinding met de leergang die is ontwikkeld voor de nieuwe Teams Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning die per 1 juli in het Haagse van start zijn gegaan. De gezamenlijke ambitie die we hierin hebben, is te komen tot wijkleernetwerken waarin professionals elkaar niet alleen weten te vinden op uitvoering, maar met elkaar ook ervaringen delen, evalueren en stappen zetten ter verbetering van huidige zorg- en ondersteuningsprocessen. Dinsdag 4 september was Lijn1 bij de aftrap van deze leergang een van de hoofdsprekers en verzorgden we de workshop “samenwerking in de wijk”.
Tijdens de innovatiebijeenkomst van 28 juni hebben wij de verbinding gelegd tussen Nederland Kantelt activiste en lector Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool in Breda Marleen Janssen Groesbeek en Rolien Blanken, docent en onderzoeker Nieuwe Businessmodellen op de Haagse Hogeschool. Beiden zijn vanuit hun vakgebied en rol als onderzoeker en veranderaar bezig met het onderzoek naar hoe maatschappelijk rendement in businessmodel 2.0 omgezet kan worden. Het businessmodel waarin we niet alleen met onze oude bril kijken naar rendement, maar dus juist ook de maatschappelijke opbrengsten weten te vertalen naar nieuwe modellen voor onze “business”.

Innoveren in de arbeidsmarkt
De arbeidsmarktontwikkelingen dwingen ons ook naar de toekomst te kijken. De toestroom van nieuwe professionals in de zorg is nu al geen vanzelfsprekende. In de toekomst verandert dit perspectief niet, zeker niet wanneer we dit relateren aan de toenemende zorgvraag.
Werkgeversorganisatie “ZorgZijn Werkt” zet zich in deze organisatie in voor branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken in onder meer de regio Haaglanden. Zij richten zich op de instroom, doorstroom en inzetbaarheid van personeel met als doel voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst.
Tijdens het Regionaal Arbeidsmarkt Symposium op 25 september kwam duidelijk de roep om “echt anders” naar voren vanuit het besef dat we er met het alleen inzetten op het behoud en de instroom van mensen niet komen. Het gesprek over het “écht anders” heeft inmiddels vervolg gekregen en wij zijn hierbij vanuit Lijn1 aangehaakt om hier vanuit ons visie op de benodigde en mogelijke veranderingen aan deel te nemen. Een leuk en inspirerend proces waarin we met een aantal partijen nadenken over mogelijk in te zetten experimenten op het nieuw en anders.

Samenwerking op ouderenzorg
Op wijkniveau ondersteunt Lijn1 partijen om te komen tot wijknetwerken. In veel wijken is de toename van het aantal kwetsbare ouderen voor huisartsen aanleiding om krachten te bundelen en de stappen naar een wijknetwerk te zetten. Zo zijn we in dit kader onder meer actief in Loosduinen, Segbroek, Scheveningen, Bezuidenhout, Benoordenhout en Mariahoeve en in de randgemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
Samen met onder andere HADOKS, voorheen in de vorm van zorggroep Elzha, werkt Lijn1 aan de doorontwikkeling van de regionale agenda voor (pro-actieve) ouderenzorg.

23 december 2018 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close